Anasayfa
En Çok Okunanlar
En Yeniler
Üye Girişi

Mesnevi Örnekleri Nedir
Mesnevi Örnekleri Resimleri

Bu Yazıda Neler Var

 • Dîbâce-i Eş'âr-ı Gül-i Sad-Berg
 • Küçük Hikâye

 • “Barış dalgaları kopar, gönüllerden kinleri giderir.
  Bunun aksine savaş dalgaları kopar, sevgileri alt üst eder.
  Sevgi acıları tatlıya çeker tatlılaştırır. Çünkü sevgilerin aslı doğru yola götürmektir (Mesnevî, I, 2578-2580).”

  “Sevgiden tortulu sular durulur, berraklaşır.
  Sevgiyle ölü diriltilir, sevgiyle padişahlar köle yapılır (Mesnevî, II, 1530-1531).”

  “Nice Hintli ve nice Türkün dili birdir de nice iki Türk bir*bi*rine yabancıdır gibidir.
  Öyleyse yakınlık dili başka bir dildir. Gönül beraberliği, dil birli*ğinden daha iyidir.
  Gönülden; söz, işaret ve yazı olmadan yüzbinlerce tercü*man be*lirir (Mesnevî, I, 1206-1208).”

  “Annenin hakkı Allah’ın hakkından sonra gelir. Çünkü O kerem sahibi senin cenini ona emanet etti.
  Onun bedeninde sana şekil verdi. Taşımak için de ona hu*zur ve kabiliyet verdi
  O da seni kendisine bağlı bir parça gördü. Allah’ın takdiri bağlı olanı ayırdı.
  Hak binlerce sanat ve fen yarattı, böylece anne de seni sevgiyle kuşattı (Mesnevî, III, 325-328).”

  “Ey Müslüman sen bizzat edep iste. Edep her edepsize sabret*mektir ancak.
  Falan kişinin kötü karakteri ve huyu vardır diye şikayet eden kişi, bil ki kötü huylu olduğu için kötü huyluyu kötüler.
  Güzel huylu kötü huylulara sessiz kalan, kötü karakterli*lere ta*hammül edendir (Mesnevî, IV, 771-774).”

  “Bilgi Hz. Süleyman’ın iktidarının saltanat mührüdür. Bü*tün âlem ceset, ilim ruhtur (Mesnevî, I, 1030).”

  “Ruhun arzusu, hikmete ve ilimlere doğrudur.Bedenin ar*zusu ise bahçeye, yeşilliğe, üzüme
  Ruh yükselmeye ve sefere can atar, beden ise kazanca, ota, yi*yeceğe (Mesnevî, III, 4438-4439).”

  “Gönül ehlinin ilimleri onları taşır, ten ehlinin ilimleri ise onlara yük
  İlim gönüle aksederse yardımcı olur, ilim bedene yansırsa yük olur (Mesnevî, I, 3446-3447).”
  “Kötü karakterli kişiye ilim ve fen öğretmek, eşkiyanın eline kılıç vermektir
  Sarhoş zencinin eline kılıç vermek, insan olmayanın ilim öğren*mesinden daha iyidir
  Bilgi, mal, mevki ve güç kötü karakterlilerin elinde fitne olur (Mesnevî, IV, 1436-1438).”

  Mevlana

  Dîbâce-i Eş'âr-ı Gül-i Sad-Berg


  1. Seherden seyre vardum murgzâra
  Hezârân murg gördüm geldi zara
  2. Gül ü lâleyle zeyn olmış çemenler
  Oyuna girdi gönlekcek semenler
  3. Çü gördüm nakş-ı Erjeng oldı sahra
  Edüp bir nice rengîn şi'r peyda
  4. Kadem basdum izâr-ı mihr ü mâha
  Ki tâ erdüm cenâb-ı Pâdişâha
  5. Yüzüm sürüp çemenler gibi hâke
  Du'âlar eyledüm ol zât-ı pâke
  6. Oluban bîd bergi gibi lerzân
  Nihâl-i erguvan-veş derledüm kan
  7. Sunup bu nazmı dest-i Şehriyâra
  Gül-i sad-bergi irgürdüm bahara
  Hayalî Bey

  Küçük Hikâye


  Hikâyet-i Leylî vü Mecnûn
  1. Meğer bir gün ki âteş-i pâre-i Necd
  Şerer pervanesi Mecnûn-ı pür vecd
  2. Siyeh-mest-i şarâb-ı hayret olmış
  Kararmış gözleri Leylî'yle dolmış
  3. Dolaşdurmış perîşân seyr-i râha
  Tutulmış kendüsi çün dâm-ı mâha
  4. Dönüp ol şu'le-i cevvâle-i gam
  Yanup durmakda olmış şem'a hemdem
  5. Düşüp çün mûy-ı zengî pîş ii tâba
  Bozulmuş genc-i târ-ı ıztıraba
  6. Katup seyl-i sirişkin bahr-ı hûna
  Sükûn el vermiş ol cûy-ı cünûna
  7. Olup hoşnûd kendü âteşinden
  Şikâyet etmez olmış mâhveşinden
  8. Cefâdan nây gibi zâr etmez olmış
  Varup Leylîyi bîzâr etmez olmış
  9. Olup fariğ dil-i dîvânesinden
  Usanmış vaz'-ı küstâhânesinden
  10. Duyup ol berk-i sâmân ya'nî
  Leylî Gazabnâk eylemiş Kays'a tecellî
  11. Demiş etdünse feryadı ferâmûş
  Gerekmez bana artık gûş u mengûş
  12. Perîşân olmağı edüp tahayyül
  Senün-çün şânelenmişdür bu kâkül
  13. Bu suretler senün-çün rû-nümâdur
  Nazar âyineye sanma sanadur
  14. Hemân yan ağla Mevlâyı seversen
  Koma feryadı Leylâyı seversen
  15. Meğer dîvâneye taş atdı Leylâ
  Komadı urmadık baş seng-i hârâ
  16. Olur ma'şûk dâğ u zahme tâlib
  Nişan lâzımdır âşıklarda Gâlib
  17. Mülevvendür hemîşe kâr-ı uşşak
  Meğer imdâd ede Hunhâr-ı uşşak
  18. Kerem-hâhum cenâb-ı mevlevîden
  Vere bir neş'e şûr-ı ma'nevîden
  Şeyh Gâlib
  Haluk İPEKTEN

  Benzer Yazilar

  
  01 | Mesnevi

  En Son Eklenenler

  06 | ordövr ordövr

  En Çok Okunanlar

  04 | Sıfat Sıfat
  09 | Panel Panel
  10 | Zamir Zamir
  
  ..:: Online Uyeler ::..
   Nedir.Org Bi soru sor